Umowa licencyjna i Regulamin

UMOWA LICENCYJNA ORAZ REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MEETPORT

1.         WSTĘP

1.1 Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Meetport.pl oraz oprogramowania dla urządzeń mobilnych Meetport Mobile. Przed założeniem konta prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

1.2 Prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów trzecich świadczących jakiekolwiek usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego Meetoport.pl lub oprogramowania Meetport Mobile określają w sposób wyłączny Postanowienia Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3 Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób oznacza bezwarunkową zgodę na treść Regulaminu.

2.         DEFINICJE

Użyte w Regulaminie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które się do niego odwołują;

Serwis – Portal internetowy, Aplikacja Meetport Mobile oraz zbiór wszelkich danych, informacji, treści, funkcjonalności oraz usług dostępnych za ich pomocą;

Portal internetowy - zbiór wszelkich danych, informacji, treści, funkcjonalności oraz usług dostępnych pod adresem internetowym www.meetport.pl, www.meetport.com.pl, www.meetport.eu, www.emport.pl, www.friendport.eu, www.friendport.pl, www.mitport.com, www.mitport.com.pl, www.mitport.plwww.mport.com.plwww.mport.eu;

 Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Meetport sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-138, przy ul.Powstańców Śląskich 148/11, REGON: 361537134, NIP: 8992769474;

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

Konto Użytkownika  – przestrzeń w Serwisie dostępna wyłącznie dla oznaczonego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła), gdzie Użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi, a także wykonywać operacje bezpośrednio dotyczące jego Wizytówki;

Baza Kont - zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w Kontach Użytkownika przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

Wizytówka – zbiór danych przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu obejmujący podstawowe dane oraz Profil osobowościowy, które są udostępniane i prezentowane innym Użytkownikom Aplikacji Meetport Mobile za pomocą Technologii bezprzewodowych w Urządzeniach Mobilnych. Wizytówka jest tworzona przy pomocy Konta Użytkownika w Serwisie Meeport.pl, a następnie kodowana i przesyłana do Aplikacji Meetport Mobile w Urządzeniu Mobilnym Użytkownika;

Baza Wizytówek - zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w Wizytówkach przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

Profil osobowościowy – opis Użytkownika tworzony w oparciu o wyniki testów psychologicznych przeprowadzonych w procesie rejestracji Konta Użytkownika zawierający opis psychologiczny Użytkownika, jego cechy charakteru, temperamentu oraz zainteresowania. Profil osobowościowy umożliwia określenie zgodności (dopasowania) Użytkownika z innymi Użytkownikami poprzez jedną lub więcej cech oraz automatyczne kształtowanie Reklamy zindywidualizowanej;

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.

Reklama zindywidualizowana – reklama dostosowana do Profilu osobowościowego Użytkownika (reklama zindywidualizowana) oraz preferencji wyboru określonych na podstawie sposobu korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Meetport Mobile (reklama behawioralna);

Umowa licencyjna – odrębna umowa określająca zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Meetport Mobile;

Abonament -  cykliczna opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz Administratora w celu zapewnienia stałego dostępu do dodatkowych funkcjonalności oraz usług elektronicznych;

Urządzenia Mobilne – telefony komórkowe, smartfony, palmtopy oraz inne podręczne urządzenia przenośne służące do komunikacji z innymi tego typu urządzeniami za pomocą internetu, sieci telekomunikacyjnych GSM lub Technologii Bezprzewodowych;

Technologie Bezprzewodowe - wszelkiego rodzaju rozwiązania techniczne umożliwiające bezpośrednią komunikację pomiędzy Urządzeniami Mobilnymi znajdującymi się w tej samej przestrzeni fizycznej (np. Bluetooth, WiFi) bez pośrednictwa zewnętrznego operatora telekomunikacyjnego;

Aplikacja Meetport Mobile - oprogramowanie umożliwiające korzystanie z usług serwisu w Urządzeniach Mobilnych. Aplikacja bez dodatkowej aktywacji umożliwia komunikację się z innymi Urządzeniami Mobilnymi, na których zainstalowana jest Aplikacja Meetport Mobile, prowadzenie dziennika połączeń (zapis unikalnego numeru telefonu wysyłanego po Bluetooth),  dziennik uploadu danych z serwera;

Blueserwer –  urządzenie, które przy pomocy technologii bezprzewodowej nawiązuje połączenie z Aplikacją Meetport Mobile w celu przesyłania treści informacyjnych, handlowych, promocyjnych lub reklamowych i odbierania zapytań ze strony Aplikacji Meetport Mobile obsługiwanej przez użytkownika;

Materiały - teksty, obrazy, elementy graficzne lub multimedialne udostępniane w Serwisie przez Użytkownika;

Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu;

Kradzież Konta – uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną bez zgody Użytkownika, w szczególności wskutek włamania lub innego rodzaju ingerencji w system komputerowy serwisu;

Netykieta – zbiór zasad komunikacji internetowej z poszanowaniem powszechnie akceptowanych wartości społecznych jak etyka, kultura osobista oraz dobre obyczaje;

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

3.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1 Podstawowym przedmiotem Serwisu jest:

3.1.1 tworzenie i udostępnianie Profili osobowościowych w Urządzeniach Mobilnych oraz Serwisie w celu umożliwienia Użytkownikom wyszukiwania  i komunikacji za pomocą Technologii bezprzewodowych z innymi Użytkownikami o zgodnym Profilu osobowościowym.

3.1.2 przekazywanie Użytkownikom za ich dobrowolną zgodą Reklamy zindywidualizowanej przy pomocy Technologii Bezprzewodowych w Urządzeniach Mobilnych.

3.1.3 przekazywanie Użytkownikom oferty handlowej i promocyjnej przy pomocy Technologii
Bezprzewodowych na Urządzenia Mobilne.

3.2 Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie:

3.2.1 urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies" Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje) oraz

3.2.2 Urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.

3.3  Do prawidłowego funkcjonowania Portalu internetowego zalecane jest stosowanie przez Użytkownika przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików „cookies". Więcej o plikach „cookies" oraz zasadach ochrony tego typu danych w rozdziale Regulaminu dotyczącym  ochrony danych oraz Polityce prywatności.

3.3 Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

3.4 Instalowanie i korzystanie z podstawowych funkcjonalności Aplikacji Meetport Mobile w Urządzeniach Mobilnych jest darmowe. Administrator zastrzega sobie jednak publikowanie reklam oraz innych treści promocyjnych w Urządzeniach Mobilnych wyposażonych w Aplikację Meetport Mobile bez opłaconego Abonamentu.

3.5 Dodatkowe usługi  są uruchamiane tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po opłaceniu stosownego Abonamentu zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do Regulaminu zatytułowanego "Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w Serwisie Meetport".

4.         USŁUGI.

4.1 W ramach darmowego Pakietu podstawowego Użytkownik po zainstalowaniu i uruchomieniu Aplikacji Meetport Mobile w swoim Urządzeniu Mobilnym może bez dodatkowych opłat korzystać z następujących funkcjonalności i usług:

4.1.1 otrzymywanie na Urządzenie Mobilne różnych informacji i komunikatów w miejscach, w których Urządzenie Mobilne jest w zasięgu serwerów Bluetooth. Otrzymywanie na Urządzenie Mobilne promocji handlowych w miejscach w których Urządzenie Mobilne jest w zasięgu serwerów Bluetooth.

4.1.2 otrzymywanie  fotokodów pozwalających Użytkownikowi Aplikacji Meetport Mobile; korzystanie z kodów promocyjnych w wyznaczonych miejscach sprzedaży wysyłanych do jego Urządzenia Mobilnego przez Blueserwer;

4.1.3 import Wizytówki użytkownika  z Portalu internetowego zawierającej jego unikalny numer definiujący Profil osobowościowy  użytkownika oraz  oczekiwany stopień dopasowania z innym użytkownikiem;

4.1.4 wymiana informacjami z Serwisem o dacie i godzinie otrzymania lub wysłania Wizytówki z danym indeksem. Dzięki takim informacjom użytkownik mógłby poprosić system, że szuka danej osoby, którą odnalazł w danym przedziale czasu. System umożliwia również wprowadzanie informacji dodatkowych np. numer telefonu, forum pozwalające na wymianę informacji, budowanie społeczności wokół grup profili, tworzenie wyróżniającego logo, wprowadzanie dla społeczności informacji i ofert chwilowych;

4.1.5 po uruchomieniu aplikacji i włączeniu transmisji Bluetooth lub wireless, scanowanie otoczenia w poszukiwaniu kompatybilnych urządzeń, na których zainstalowana jest kompatybilna aplikacja w celu identyfikacji innych użytkowników spełniających zadane kryteria dopasowania;

4.1.6 automatyczne porównanie znalezionej Wizytówki drugiego Urządzenia Mobilnego  i przekazanie informacji o poziomie zgodności statystycznej użytkowników;

4.1.7 usługi geolokalizacyjne, umożliwiające wyświetlanie udostępnianie przez Użytkownika informacji o jego położeniu innym wybranym Użytkownikom.

4.2 Administrator zastrzega sobie publikowanie reklam i innych treści promocyjnych na Urządzeniach Mobilnych Użytkownika korzystającego z usług Serwisu w darmowym Pakiecie podstawowym, w tym:

4.2.1 reklama w telefonie typu spotler - pobierana podczas nawiązania komunikacji Urządzenia mobilnego z Portalem internetowym. Reklama wyświetlana Użytkownikowi na całym ekranie komórki w momencie nawiązywania połączenia, pobierania danych lub ich przetwarzania w trakcie późniejszej komunikacji komórka-komórka;

4.2.2 reklama w telefonie statyczna – stały baner reklamowy wyświetlający rotacyjnie załadowane podczas nawiązywania komunikacji komórka-portal reklamy umiejscowiony nad polem użytkowym związanym z obsługą komunikacji pomiędzy użytkownikami aplikacji;

4.2.3 reklama w telefonie typu Idle-screen – reklama załadowana podczas podłączenia aplikacji do portalu, która pojawia się na wyświetlaczu podczas bezczynności telefonu w chwili kiedy jest uruchomiona aplikacja.

4.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na mocy odrębnych umów. Zasady i warunki świadczenia tego typu usług określa samodzielnie podmiot trzeci świadczący ww. usługi. Taki podmiot trzeci jest wyłącznie odpowiedzialny za oferowane i świadczone przez niego usługi i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami z tytułu świadczonych usług. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4.4 Opłacenie Abonamentu umożliwia Użytkownikowi:

4.4.1 dostęp do usług dodatkowych;

4.4.2 ograniczenie lub wyłączenie reklam oraz usług o charakterze reklamowo-promocyjnym.

4.5 Listę i opis wszystkich dodatkowych usług Serwisu, poziom uprawnień  Użytkownika do ograniczenia lub wyłączenia przekazu reklamowego oraz zasady i wysokość Abonamentu za korzystanie z nich zawiera Załącznik Nr 1 do Regulaminu zatytułowany "Zasady i zakres świadczenia dodatkowych usług odpłatnych w serwisie Meetport.pl".

5.      REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z USŁUG.

5.1    Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

5.2    Do założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w odrębnej części nn. Regulaminu oraz posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail.

5.3    W celu rejestracji i aktywacji Konta Użytkownik powinien połączyć się z odpowiednią stroną Portalu internetowego i postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

5.4    Warunkiem koniecznym rejestracji Konta jest m.in. wprowadzenie podstawowych danych Użytkownika oraz wykonanie testów osobowościowych dostępnych w procesie rejestracji.

5.5    Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji zarejestrowanego Konta poprzez potwierdzenie e-mail w terminie wskazanym w jego treści może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta i Wizytówki o danym Loginie (Nick) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie.

5.6    Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

5.7 Poprzez rejestrację i aktywację Konta w Serwisie, Użytkownik oświadcza i zapewnia, iż:

5.7.1 zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;

5.7.2 wszelkie dane i inne informacje składające się na jego Wizytówkę przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki przez Administratora;

5.7.3 wyraża zgodę na przetwarzanie oraz upublicznienie przez Administratora teraz i w przyszłości wszelkich przekazanych podczas rejestracji, jak i późniejszej edycji Konta danych i informacji o Użytkowniku w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, załącznikach i dodatkach;

5.7.4 może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przekazanych podczas rejestracji, jak i późniejszej edycji Konta danych i informacji o Użytkowniku w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach (Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna) z pominięciem danych personalnych i kontaktowych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie na udostępnianie powyższych danych przez Administratora partnerom biznesowym Administratora w celach określonych powyżej.

5.7.5 może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów biznesowych.

5.8    Z zastrzeżeniem punktu 5.6 powyżej, wszelkie dane personalne i kontaktowe Użytkownika przekazane przez niego podczas rejestracji, jak i późniejszej edycji Konta nie będą ujawniane przez Administratora innym Użytkownikom oraz jakimkolwiek innym osobom trzecim.

5.9    Wszelkie dane dostępowe do Konta Użytkownika (hasło, kod dostępu etc.) pozostają do wyłącznej dyspozycji Użytkownika i nie mogą być ujawniane jakimkolwiek innym osobom.

5.10 Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

5.10.1 oświadcza iż, posiada prawo do ich publikowania za pośrednictwem Serwisu i nie stanowi to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

5.10.2 udziela Administratorowi bezterminowej i bezwarunkowej zgody na publikację w Serwisie jego Profilu osobowościowego na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie w celu i granicach koniecznych do należytego świadczenia usług Serwisu;

5.10.3 oświadcza, że udziela Administratorowi niewyłącznej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach (Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna);

5.10.4 zobowiązuje się, w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych przez Użytkownika materiałów, przejąć pełną odpowiedzialność oraz wstąpić we właściwej roli procesowej do sprawy w miejsce Administratora oraz ponieść wszelkie wydatki poniesione przez Administratora z związku ze sprawą, w tym koszty zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań;

5.10.5 treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Administratora, jeżeli podawane w nich treści lub informacje będą zabronione polskimi lub międzynarodowymi przepisami prawa, treścią Regulaminu lub zasadami etyki, moralności oraz dobrych obyczajów;

5.10.6 Konto użytkownika i jego Wizytówka mogą być w każdym czasie zablokowane lub usunięte przez Administratora, jeżeli podawane w nich treści lub informacje będą zabronione polskimi lub międzynarodowymi przepisami prawa, treścią Regulaminu lub zasadami etyki, moralności oraz dobrych obyczajów.

5.10  Poprzez instalację Aplikacji Meetport Mobile w Urządzeniu Mobilnym Użytkownik zawiera z Administratorem Umowę licencyjną do korzystania z oprogramowania tylko i wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w nn. Regulaminie.

5.11  Aplikacja Meetport Mobile, w wersji podstawowej, która będzie włączona dłużej niż 30 dni  lub będzie wywołana częściej niż 100 uruchomień musi być  zsynchronizowana z Serwisem w celu uaktualnienia danych.  Nie wykonanie tych kroków powoduje zablokowanie działania aplikacji do czasu synchronizacji z Aplikacją Meetport Mobile z Serwisem.

5.12  Powyższe ograniczenie nie dotyczy Użytkowników posiadających wykupiony Abonament.

6.      ZAWIESZENIE,  BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA.

6.1    Użytkownik może zawiesić korzystanie z Konta co spowoduje, że świadczenie wszelkich usług
Serwisu zostanie wstrzymane, aż do momentu ponownej aktywacji Konta. Jednocześnie wysyłanie i odbieranie Wizytówek Użytkowników będzie możliwe tylko poprzez Urządzenie Mobilne do czasu trwania opłacenia abonamentu lub do ostatniego dnia aktywacji Aplikacji Meetport Mobile działającej bez synchronizacji z Serwisem.

6.2    Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów Abonamentu.

6.3    Użytkownik może dokonać ponownej aktywacji zawieszonego Konta w każdym czasie, jednakże nie później niż po upływie 6 miesięcy od chwili zawieszenia Konta. Konta zawieszone przez okres dłuższy niż 6 miesięcy będą automatycznie usuwane z systemu.

6.4 Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. W celu usunięcia Konta należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Portalu internetowym. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu.

6.5 W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności:

6.5.1 podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu, Załączników i dodatków oraz dobrymi  obyczajami lub normami moralnymi,

6.5.2 publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),

6.5.3 rozpowszechnianie treści pornograficznych,

6.5.4 podejmowanie działań, które mogą działać na szkodę Użytkowników, Administratora lub innych podmiotów trzecich,

6.5.5 podejmowanie bez pisemnej zgody Administratora jakichkolwiek działań, które polegają na ingerowaniu lub mogą mieć znamiona ingerowania w techniczne działanie Serwisu do których Użytkownik nie ma dostępu, w szczególności obchodzenie technicznych zabezpieczeń Serwisu (dekompilacja, dezasemblacja lub jakakolwiek inna modyfikacja),

6.5.6 podejmowanie działań, które destabilizują funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,

6.5.7 uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

6.5.8 rozsyłanie Spamu, w szczególności w postaci nie zamówionej informacji handlowej,

6.5.9 podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych na łamach Serwisu (np. na Stronie Użytkownika, czy w księdze gości innego Użytkownika), informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itd. itp.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu,

6.6 W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może tymczasowo zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu i wezwać Użytkownika do usunięcia naruszeń. W razie nieusunięcia naruszeń w wyznaczonym przez Administratora terminie lub powstania podobnych naruszeń w przyszłości, Administrator może usunąć Konto Użytkownika w trybie natychmiastowym, bez ponownego wyznaczania terminu na ich usunięcie.

6.7 Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalności w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu. Administrator może odblokować Konto lub inne zablokowane funkcjonalności i usługi po wykonaniu lub zaniechaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, które były przyczyną blokady.

6.8 Administrator może usunąć Konto bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Wizytówki z Bazy Wizytówek w przypadku, gdy:

6.8.1 Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

6.8.2 Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 6 miesięcy  od ostatniego logowania;

6.8.3 Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

6.8.4 Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności lub usług Serwisu przez Administratora, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Administratora, które były przyczyną blokady albo nie zapewnia gwarancji przestrzegania Regulaminu na przyszłość;

6.8.5 Użytkownik nie aktywuje zawieszonego Konta w okresie 6 miesięcy od jego zawieszenia;

6.9 W przypadku usunięcia Konta:

6.9.1 przez Użytkownika

6.9.2 z powodu braku aktywacji Konta w ciągu 6 miesięcy od jego zawieszenia,

Administrator zwraca Użytkownikowi kwotę stanowiącą równowartość niewykorzystanego Abonamentu w okresie od usunięcia Konta do zakończenia okresu na jaki Abonament został wykupiony. W pozostałych przypadkach usunięcia Konta Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Abonamentu w jakiejkolwiek części.

7.    REKLAMACJE

7.1  Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.2  Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na Portalu internetowym, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: reklamacje@meetport.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora.

7.3 Reklamacja powinna zawierać:

7.3.1 imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania bądź siedziby Użytkownika, zwanego dalej „Reklamującym";

7.3.2 określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

7.3.3 przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

7.3.4 podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

7.4  Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych o których wyżej mowa, Administrator może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

7.4 Administrator może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli:

7.4.1 złożona reklamacja nie spełnia warunków formalnych;

7.4.2 reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Portalu internetowym. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;

7.4.3 reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.

7.4.4 reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;

7.4.5 reklamacja zawiera treści obraźliwe, obelżywe i wulgarne, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;

7.4.6 godzi w interes Administratora, wpływając na jego dobre imię lub w inny sposób szkodzi Administratora;

7.4.7 zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji;

7.5 O skorzystaniu z powyższego prawa Usługodawca poinformuje niezwłocznie Reklamującego.

7.6 Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia. Z przyczyn obiektywnych Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, o czym poinformuje niezwłocznie Reklamującego.

7.6 Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela:

7.6.1 pisemnie na adres Użytkownika,

7.6.2 drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres poczty elektronicznej;

7.6.3 telefonicznie.

7.7 Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

7.8  Użytkownik wyraża zgodę oraz jest świadomy, iż w celu należytego rozpatrzenia reklamacji
Administrator może ingerować w strukturę techniczną Konta Użytkownika oraz Aplikacji Aplikacji Meetport Mobile zainstalowanej na jego Urządzeniu Mobilnym, w tym dokonywać zmian i modyfikacji w ww. strukturze w celu przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

8.      ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

8.1 Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa:

8.1.1 za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność;

8.1.2 za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn;

8.1.3 za autentyczność informacji i danych publikowanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom;

8.1.4  za nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dobrowolnie udostępnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu

8.1.5 za utratę przez Użytkownika dostępu do Konta wskutek Kradzieży Konta przez osobę trzecią lub przekazania przez Użytkownika danych dostępowych do Konta osobie trzeciej, jak również za wszelkie ewentualne szkody rzeczywiste i utracone korzyści jakie Użytkownik z tego tytułu ponosi. Administrator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie danych niezbędnych do korzystania z Serwisu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność;

8.1.6 za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Administrator ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną wykonuje, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

8.2 Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 80% w stosunku rocznym.

8.4  Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

8.5  Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

8.6 Administrator zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Serwisu we wszelkich płaszczyznach jego funkcjonowania wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich. Użytkownik ma prawo ograniczyć lub zablokować otrzymywanie reklam po wykupieniu usług odpłatnych na zasadach i w granicach określonych w Regulaminie, Załącznikach i Dodatkach.

8.7  Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Administratorowi lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Administratorowi do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

8.8   Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

9.      ZMIANY REGULAMINU

9.1  Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

9.2 Informacja o zmianie Regulaminu, Załączników oraz Dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika po zalogowaniu do Konta, a także jest przekazywana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji Konta oraz do Urządzenia Mobilnego na którym zainstalowana jest Aplikacja Meetport Mobile. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

9.4  Użytkownik może odmówić zgody na wprowadzenie nowych lub zmienionych postanowień w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia („Termin wyznaczony dla odmowy”). Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Administratora przyczyn.

9.5  Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Administratorowi e-mailem, faksem lub pisemnie na adres Usługodawcy. W takim przypadku Konto Użytkownika Serwisu będzie bezzwłocznie usunięte przez Administratora.

9.6  Jeżeli Użytkownik:

9.6.1 nie złoży odmowy w Terminie wyznaczonym dla odmowy;

9.6.2 dokonuje logowania oraz korzysta z Serwisu po Terminie wyznaczonym dla odmowy, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień.

9.7    Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.

10.       OCHRONA DANYCH I POLITYKA  PRYWATNOŚCI

10.1 W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

10.2 Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.) jest Administrator.

10.3 Podstawą przetwarzania danych osobowych w Serwisie jest zgoda samych Użytkowników oraz upoważnienie do przetwarzania danych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

10.4 Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do:

10.4.1 nawiązania, ukształtowania treści Umowy;

10.4.2 wykonywania, zmiany lub rozwiązania Usług Serwisu;

10.4.3 dokonywania rozliczeń z Użytkownikiem;

10.4.4 w celach marketingowych.

10.5 Administrator gromadzi następujące Dane Użytkowników uzyskane wskutek aktywności Użytkownika:

10.5.1  podczas rejestracji lub zmian danych Konta w Serwisie, Użytkownik dobrowolnie przekazuje Administratorowi informacje takie jak adres e-mail, adres pocztowy, nazwa użytkownika, hasła, zgody, preferencje, opinie, Profil osobowościowy, informacje dotyczące urządzeń użytkownika, jego wieku, płci, kodu pocztowego i preferowanego języka,

10.5.2 podczas dokonywania zakupu usług dostępnych przez Serwis (np. zakup Abonamentu) Administrator uzyskuje jedynie dane identyfikujące Użytkownika w systemie oraz wybrane przez niego usługi oraz fakt dokonania zapłaty oraz dane adresowe do wystawienia rachunku lub faktury. Administrator nie uzyskuje danych dotyczących numeru rachunku bankowego, karty kredytowej lub innych wrażliwych danych Użytkownika, które są udostępniane wyłącznie podmiotom trzecim, którym Użytkownik powierza pośrednictwo finansowe w celu rozliczenia należności,

10.5.3 gdy użytkownik korzysta z Portalu internetowego Meeetport.pl, Administrator automatycznie gromadzi adres IP, godziny dostępu, stronę, z której połączył się Użytkownik, odwiedzane strony, używane linki, oglądane przez Użytkownika treści i inne tego rodzaju informacje, których dostarcza przeglądarka internetowa użytkownika;

10.5.4 gdy użytkownik korzysta z Portalu internetowego lub Aplikacji Meetport Mobile za pomocą Urządzeń Mobilnych Administrator uzyskuje dostęp do niepowtarzalnych danych identyfikacyjnych urządzenia mobilnego, danych abonenta, danych identyfikacyjnych operatora usług internetowych, ustawień sieci i innych tego typu informacji;

10.5.5 gdy Użytkownik korzysta z Aplikacji Meetport Mobile za pomocą Urządzeń Mobilnych lub w inny sposób komunikuje się z Serwisem za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, niektóre dodatkowe informacje, takie jak numer abonenta telefonu komórkowego, mogą zostać przekazane Administratorowi przez operatora telekomunikacyjnego;

10.5.6 podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Meetport Mobile w Urządzeniu Mobilnym Administrator uzyskuje dane o lokalizacji Użytkownika. Dane te mogą być pozyskiwane za pomocą sieci satelitarnych, Wi-Fi lub innych sposobów ustalania położenia w oparciu o sieć internetową (np. z adresu IP). Metody wspomaganego ustalania położenia dostępne za pomocą urządzenia, na przykład Wspomagane GPS, zapewniają użytkownikom szybsze i dokładniejsze dane o położeniu. Korzystanie z metod wspomaganego ustalania położenia może obejmować wymianę informacji o lokalizacji, danych identyfikacyjnych sieci bezprzewodowej oraz niepowtarzalnych danych identyfikacyjnych urządzenia lub dostawcy usług internetowych z serwerem do sieciowego ustalania położenia. Administrator przetwarza te informacje z zachowaniem anonimowości. Adres IP właściwy dla urządzenia Użytkownika jest przetwarzany przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

10.6 Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne w celu prawidłowego korzystania z  Serwisu, w tym rejestracji konta Użytkownika w Serwisie oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

10.7 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

10.8 Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie.

10.9 Użytkownik upoważnia Administratora do przekazywania jego danych osobowych osobom trzecim w zakresie, w jakim wiąże się to z realizacją ciążących na nim obowiązków w świetle niniejszego Regulaminu.

10.10 W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy oraz jego partnerów biznesowych. Zgoda ta może zostać w każdym momencie cofnięta.

10.11 Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

10.12  Serwis umożliwia całkowite usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora. W tym celu należy wypełnić stosowny formularz dostępny na Portalu internetowym. Po weryfikacji Użytkownika jego Konto zostanie nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem.

11     POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

11.1 Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

11.2 Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

11.3 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.

11.4 Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

11.5 Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

11.5.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu pt. "Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych w Serwisie Meetport".