Dla firm

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH W SERWISIE MEETPORT

 

1 Definicje.

 

1.1       Meetport - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Meeport, którym jest Meetport sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 148/11, 53-138 Wrocław, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000562951, REGON361537134, NIP: 8992769474;

1.2       Serwis Meetport/Portal – Portal internetowy Meetport dostępny pod adresem internetowym www.meetport.pl, Aplikacja Meetport Mobile oraz zbiór wszelkich danych, informacji, treści, funkcjonalności oraz usług dostępnych za ich pomocą.

1.3       Umowa – zbiór praw i obowiązków Meetport oraz Zamawiającego wynikających z treści Zamówienia Emisji Reklamy oraz treści niniejszego Regulaminu.

1.4       Zamawiający/Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, składająca Zamówienie Emisji Reklamy („Zamówienie”).

1.5       Reklama – przekaz informacyjny o charakterze promocyjnym, o treści określonej przez Zamawiającego, adresowany do Użytkowników Serwisu Meetport oraz Aplikacji Meetport w urządzeniach Mobilnych

1.6       Materiały reklamowe – materiały w plikach w formatach txt, doc, jpg, gif, flash, html lub rich media, w formie gotowej do wykorzystania jako Reklama.

1.7       Emisja – jednorazowe, wielokrotne albo na czas oznaczony wyświetlenie Reklamy w serwisie Meetport lub na Urządzeniu Mobilnym przy pomocy Aplikacji Meetport,

1.8       Urządzenie mobilne – (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią

 

2.         Warunki ogólne.

 

2.1       Zlecenie Emisji Reklamy następuje na podstawie Zamówienia Zamawiającego na warunkach określonych w tym Zamówieniu oraz w treści Regulaminu.

2.2       Składając Zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na publikację w Serwisie Meetport Materiałów Reklamowych przekazanych przez Zamawiającego, w terminach określonych w Zamówieniu Emisji Reklam.

 

3.         Oświadczenia Zamawiającego.

 

Zamawiający oświadcza że:

3.1       jest uprawniony do wyrażenia i wyraża zgodę na wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie w celu określonym Umową, przy zastosowaniu techniki cyfrowej z z Materiałów Reklamowych, w sposób konieczny do realizacji Zamówienia, a dostarczonych przez niego do Meetport.

3.2       dostarczone przez niego materiały słowne i graficzne, w tym wykorzystywane przez niego znaki towarowe oraz Materiały Reklamowe, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej i inne) oraz jest on uprawniony do ich używania.

3.3       rozpowszechnianie i korzystanie z materiałów wykonanych w związku z realizacją Zamówienia i w sposób określony Umową i Zamówieniem nie narusza praw osób trzecich.

3.4       dysponuje w zakresie materiałów, o których mowa powyżej, zgodą twórcy na rozporządzanie jego utworem w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 

4.         Zamówienie.

 

4.1       Zamówienia Emisji Reklamy  dokonuje się w formie elektronicznej, poprzez formularz  dostępny w Serwisie Meetport w domenie: meetport.pl/reklama, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  Zamówienie określa warunki Emisji Reklamy, wartość netto (tj. bez VAT) zamawianych Emisji Reklamy, terminy płatności oraz inne, niezbędne parametry zamawianego produktu reklamowego podane w specyfikacji technicznej.

4.2       Zamówienie określa czas Emisji danej Reklamy lub czas oznaczony, w którym Reklama ma być wyświetlana. Emisja na określony czas dotyczy wszelkich form reklamowych umieszczanych na stronach Serwisu Meetport na stałe (np. Wizytówka, Box na Stronie Głównej, Box reklamowy, Link sponsorowany,).

4.3       Meetport przystąpi do Emisji Reklamy niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia i dostarczeniu przez Zamawiającego Materiałów Reklamowych oraz dokonaniu zapłaty. Przyjęcie przez Meetport Emisji Reklam do realizacji zostanie potwierdzone poprzez powiadomienie  Zamawiającego.

 

5.         Warunki płatności.

 

5.1       Rozliczenia z tytułu Emisji Reklamy dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawianych Zamawiającemu zgodnie z warunkami Zamówienia Emisji Reklamy w danym okresie.

5.2       Podaną w Zamówieniu wartość netto Emisji Reklam  należy powiększyć o kwotę podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obliczona w ten sposób kwota stanowi należne Meetport wynagrodzenie z tytułu Emisji Reklamy. 

5.3       Płatności za Emisję Reklam należy dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

5.4       Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Meetport.

5.5       Zamawiający upoważnia Meetport do wystawienia odpowiedniej faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

6.         Odstąpienie od umowy.

6.1       Zamawiający ma prawo do odstąpienia od danego Zamówienia w terminie 5 dni roboczych od złożenia w Meetport Zamówienia jednak nie później niż 3 dni przed planowaną datą Emisji Reklam opisaną w Zamówieniu. W takim wypadku Meetport nie jest obowiązany świadczyć żadnych usług wynikających z Zamówienia na rzecz Zamawiającego. Meetport nie będzie w takim wypadku również zobowiązany do zwrotu nadesłanych przez Zamawiającego materiałów.

6.2       W razie odstąpienia Zamawiającego od Zamówienia po upływie 3 dni przed planowaną Datą Emisji Reklam Płatność za Emisję Reklamy objętej tym Zamówieniem nie podlega zwrotowi. 

6.3       W razie opóźnienia Zamawiającego z zapłatą kwoty należnej za Emisje Reklam, Meetport może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

6.4       W razie opóźnienia Zamawiającego z płatnością należności za usługi reklamowe Meetport zastrzega sobie ponadto prawo do zaprzestania świadczenia usług będących przedmiotem Umowy do czasu uregulowania przez Zamawiającego wymagalnych płatności.

 

7.         Treść Reklamy.

 

7.1       Materiały Reklamowe nie mogą naśladować, ani przypominać elementów stron internetowych, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Meetport zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami “reklama”, “ogłoszenie płatne”, “sponsor”, “link sponsorowany” lub innymi równoznacznymi.

7.2       Niedozwolona jest Emisja Reklam:

7.2.1    które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu, oraz dobrymi  obyczajami lub normami moralnymi,

7.2.2    które obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),

7.2.3    które są niezgodne z kodeksem etyki reklamy stworzonym przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, dostępnym pod adresem internetowym: http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.htm

7.3       Meetport nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów Reklamowych pochodzących od Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Meetport, w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

7.4       Meetport zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że zawierają one treści niedozwolone w rozumieniu Regulaminu (por. pkt. 7.2 powyżej).

 

8.         Wymagania techniczne Materiałów Reklamowych.

 

8.1       Wszystkie Materiały Reklamowe konieczne do rozpoczęcia Emisji muszą być dostarczone przez Zamawiającego wraz z Zamówieniem, jednak nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem Emisji Reklamy.

8.2       Materiały Reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie .zip.

8.3       W razie nie dostarczenia przez Zamawiającego gotowych Materiałów Reklamowych do emisji w ww. terminie Meetport zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia.

8.4       Meetport zastrzega sobie prawo dokonywania wyłącznie niezbędnych zmian w Materiałach Reklamowych, które są konieczne ze względu na techniczne wymogi Emisji Reklamy, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie, nie później jednak niż dwa dni robocze przed Emisją Reklamy.

8.5       Za zgodą Meetport termin rozpoczęcia Emisji Reklam może zostać przesunięty, w szczególności w przypadku, gdy Zamawiający nie dostarczył w terminie gotowych Materiałów Reklamowych.

8.6       Meetport przyjmuje do Emisji Materiały Reklamowe w formacie jpg, gif, flash do wersji 9 włącznie,

html oraz rich media.

 

 

9.         Odpowiedzialność Meetport.

 

9.1       Meetport ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, powstałe z winy Meetport.

9.2       Meetport nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności za:

9.2.1    niedotrzymanie terminów Emisji Reklamy, w przypadku gdy nie było ono spowodowane winą Meetport.

9.2.2    aktualność danych Zamawiającego i danych zawartych w Materiałach Reklamowych przekazanych Meetport przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie powiadomił Meetport o ich aktualizacji w terminie i na zasadach określonych w Umowie pomiędzy Stronami.

9.2.3    nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące skutkiem siły wyższej.

 

10.       Reklamacje.

 

10.1     Zamawiający ma prawo złożyć reklamację dotyczącą terminu realizacji Emisji oraz realizacji założeń kampanii w terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia Emisji Reklamy.

10.2     Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: reklama@meetport.pl lub w formie pisemnej.

10.3     Reklamacja powinna zawierać:

10.3.1  imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania bądź siedziby Zamawiającego, zwanego dalej „Reklamującym”;

10.3.2  określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

10.3.3  przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

10.3.4  podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

10.4     Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Meetport  wzywa Zamawiającego  do jej uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

10.5     Meetport  może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli:

10.5.1  złożona reklamacja nie spełnia warunków formalnych i nie została uzupełniona zgodnie z pkt 10.4.,

10.5.2  zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

O skorzystaniu z powyższego prawa Meetport  poinformuje niezwłocznie Zamawiającego.

10.6     Meetport rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia. Z przyczyn obiektywnych Meetport zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, o czym poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, jednak przedłużenie nie może przekroczyć 30 dni.

10.7     Odpowiedzi na reklamację Meetport udziela:

10.7.1  pisemnie na adres Zamawiającego, lub

10.7.2  drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,

 

11.       Zmiany Regulaminu.

 

11.1     Meetport zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

11.2     Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie Meetport w zakładce: Dla Firm.

 

12.       Postanowienia końcowe.

 

12.1     Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

12.2     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

12.3     Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu Meetport oraz świadczenia usług w ramach Serwisu Meetport będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych we Wrocławiu.

12.4     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2016 roku.

 

Niniejszym akceptuję zasady świadczenia usług reklamowych w serwisie Meetport określone w nn. Regulaminie:

 

 

_______________________________

(Podpis Zamawiającego i data)

 

 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA REKLAMY

MEETPORT sp. z o.o.


DATA ZAMÓWIENIA: ………………………….

 

DANE ZAMAWIAJACEGO:

 

Nazwa firmy................................................................................................................................

Adres ...................................................................................................................................... KRS/nr ewidencyjny.............................. NIP............................... REGON .......................... Osoba do kontaktu ...........................nr tel./faksu..................................................

 

Imię iNazwisko.............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................................ PESEL............................................................ nr tel./faksu ..........................................................

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Cena netto

Zamawiam (zaznacz X)

 

przygotowanie 30 sekundowego filmu promującego ofertę wg. ustalonych zasad

 

 

 

 

ekspozycja ofert pod fotokodami w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu (tramwaje)

 

 

 

 

ekspozycja ofert na portalu Meetport.pl

 

 

 

 

ekspozycja ofert geolokalizowanych bezpośrednio w aplikacji mobilnej Meetport

 

 

 

 

Czas emisji liczony od momentu umieszczenia reklamy na portalu: (zaznacz x)

 

  • o 14 dni                                                             o 30 dni                                                                             o 60 dni

 

DATA PIERWSZEJ EMISJI ...........................................................................................

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM: ........................... złotych netto + 23% VAT.

 

RABAT OD WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NETTO ………… %

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PO RABACIE ……...................złotych netto + 23% VAT

 

ZAMAWIAJACY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

  • dostarczenia przedmiotów/materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia w terminach zgodnie z Regulaminem i ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę przedmiotów zamówienia,
  • zapłaty za realizację zamówienia: przelewem w terminie 3 dni przed planowaną datą pierwszej emisji na podstawie wystawionej faktury proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona do 3 dni od daty rozpoczęcia emisji.

 

ZAMAWIAJACY OŚWIADCZA, ŻE:

  • zapoznał się i w pełni akceptuje ustalony przez MEETPORT spółka z o. o  „Regulamin realizacji usług reklamowych”,
  • jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i wyrażam zgodę na wyżej przedstawione warunki i terminy płatności.

 

W celu złożenia zamówienia wypełniony formularz wraz z opisem i materiałami promocyjnymi należy przesłać na adres EMAIL: reklama@meetport.pl, a zamówienie dodatkowo w formie pisemnej na adres: MEETPORT sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 148/11, 53-138 Wrocław

 

 

Podpis Zamawiającego:                                                                  …………………………………………………..

 

PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI:                                              

 

Podpis Meetport sp. z o.o.                                                               …………………………………………………..